top of page

Pravidlá

I. PODMIENKY ÚČASTI


1.) Podujatia Letecká stovka sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).

2.) Podujatia Letecká stovka sa môže zúčastniť iba osoba predom prihlásená prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorá uhradila účastnícky príspevok na základe pokynov od organizátora podujatia doručených do kontaktnej mailovej schránky (e-mail uvedený v prihlasovacom formulári) a bola zaradená do zoznamu registrovaných účastníkov s dokončenou registráciou (odkaz na zoznam je na webovej stránke Leteckej stovky). Registrácia priamo na mieste prezentácie / štartu podujatia nie je možná.

3.) Poplatok za štart jedného účastníka je 6
0 EUR. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý obdržia po prihlásení na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet podujatia Letecká stovka v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu). V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte podujatia Letecká stovka v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia, a jej odosielateľ už nebude mať možnosť sa na ten istý ročník poduajtia Letecká stovka opakovane prihlásiť.

Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptovaný. V prípade nerešpektovania tohoto pravidla bude účastník vylúčený z podujatia Letecká stovka.

 

4.) Zľavy na základe ITRA bodov (ITRA performance index - kategória GENERAL):

Muži s 700 a viac bodmi: zľava 50%

Muži s 800 a viac bodmi: zľava 100%

Ženy s 550 a viac bodmi: zľava 50%

Ženy s 650 a viac bodmi: zľava 100%

Zľava sa vzťahuje na základné štartovné 60 EUR. V prípade, že spĺňate podmienku zľavy na štartovné na základe vášho ITRA Performance Index (General), označte príslušné pole v registračnom formulári.

5.) Storno účasti: informáciu o stornovaní prihlášky na podujatie Letecká stovka je treba oznámiť bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adresu letecka100k@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované). Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 15 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na podujatie Letecká stovka bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu letecka100k@gmail.com pred 26. februárom 2024 do 20.00 hod. (pre vrátenie štartovného je treba uviesť číslo účtu).


6.) Organizátori podujatia Letecká stovka si vyhradzujú právo neakceptovania (zamietnutia) registrácie.

7.) Účasť na podujatí Letecká stovka je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

8.) Organizátori podujatia Letecká stovka vyžadujú, aby každý účastník podujatia mal uzavretý vhodný druh poistenia na čas konania podujatia Letecká stovka, ktorý sa vzťahuje na účasť na pretekoch.

9.) Organizátori podujatia Letecká stovka všetkým účastníkom podujatia dôrazne odporúčajú absolvovať pred podujatím Letecká stovka individuálnu lekársku prehliadku.
 
10.) Celkový limit počtu účastníkov pre podujatie Letecká stovka 2024 je 200. Po naplnení tohto počtu účastníkov bude spustená registrácia náhradníkov.
 

11.) Pred štartom v Trenčíne je každý účastník povinný prejsť prezentáciou (buď v piatok večer alebo v sobotu ráno) na stanovenom mieste, kde obdrží kontrolnú kartu, štartovné číslo a prípadné inštrukcie. Každý účastník pri prezentácii odovzdá vyplnený a podpísaný dokument "Informovaný súhlas a prehlásenie účastníka podujatia Letecká stovka" 

II. KATEGÓRIE


Muži
Ženy

Muži 50+ (veková kategória účastníkov s vekom 50 rokov a viac)
Ženy 50+ (veková kategória účastníkov s vekom 50 rokov a viac)


III. POVINNÁ VÝBAVA ÚČASTNÍKA


1.) Každý účastník podujatia Letecká stovka musí mať so sebou všetky položky povinnej výbavy počas trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia). V prípade zistenia chýbajúceho povinnej výbavy nebude účastníkovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúcich položiek povinnej výbavy na trase (pozri časť V. bod 9. pre zoznam týchto položiek) bude účastník diskvalifikovaný.
 
2.) Súčasťou povinnej výbavy je:

- 1 ks izotermická fólia

- Čelová lampa s novými batériami resp. plne nabitá

- Nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári

- GPS / hodinky / mobil (v prípade použitia mobilu pre navigáciu je povinná powerbanka) s nahranou trasou Leteckej stovky (odkaz na GPX )

- Bunda s kapucňou s vodeodolnou (min. 10000 Schmerber) a priedušnou membránou

- Reflexná vesta alebo reflexná páska 

- Fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L (minimálne 0,5 L vody na štarte)

- Vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl (fľaše s úzkym hrdlom nie sú akceptované)

- Doklad totožnosti (občiansky preukaz)

- Štartovné číslo umiestnené viditeľne na prednej časti tela počas celého trvania pretekov (poskytne organizátor Leteckej stovky)

- Poistenie vzťahujúce sa aj na účasť na pretekoch (napr.  Poistenie). Doklad o poistený bude vyžadované na prezentácií pri kontrole PV.

 

3.) Kontrola povinnej výbavy môže byť vykonaná pred štartom aj počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.
 

IV. PRIEBEH PODUJATIA


1.) Prezentácia účastníkov sa koná v piatok 8. marca 2024 v Trenčíne budove Sokolovne na Mládežníckej ul. 1445/2 od 18.00 do 22.30 hod. V sobotu 9. marca 2024 bude prezentácia prebiehať na tom istom mieste od 05.00 do 05.40 hod.

2.) Pred štartom bude možné odovzdať organizátorom veci určené na uskladnenie v mieste cieľa. Tieto veci treba odovzdať na mieste prezentácie najneskôr 20 minút pred štartom a musia byť viditeľne označená štítkom na batožinu so štartovným číslom, menom a priezviskom účastníka.

3.) Štart účastníkov Leteckej stovky je spoločný (pokiaľ organizátori podujatia neoznámia inak) z Trenčína od budovy Sokolovne na Mládežníckej ul. 1445/2 v sobotu 9. marca 2024 o 06.00 hod.

4.) Časový limit pre dokončenie trasy (príchod do cieľa v Trenčíne -
budova Sokolovne na Mládežníckej ul. 1445/2) je 25 hodín od štartu, t.j. do nedele 10. marca 2024 do 07.00 hod.

 

5.) Trasa Leteckej stovky je presne vymedzená, účastník podujatia je povinný túto trasu dodržiavať.

 

6.) Nosenie výstroja bežca inou osobou je striktne zakázané.

 

7.) Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov…) je tolerovaná iba na obsadených kontrolných stanovištiach.

8.) V záujme zabezpečenia rovných podmienok pre absolvovanie pretekov Letecká stovka pre všetkých účastníkov na týchto pretekoch so 105 km dlhou trasou nie sú povolení sprievodní bežci (tzv. "paceri"). Výnimku z tohto pravidla tvoria tzv. vodiči pre účastníkov so zrakovým postihnutím (so súhlasom organizátora).
 
9.) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu.
 
10.) V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo obsadeného kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora podujatia telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy (v prípade nedostupného signálu na mieste tak účastník musí urobiť pri prvej možnej príležitosti). Kontaktné číslo bude organizátora podujatia bude uvedené v kontrolnej karte (itinerári).
 
11.) Účastník podujatia Letecká stovka je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi v núdzi.

 

12.) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase podujatia, je účastník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť organizátorom podujatia Letecká stovka.
 
13.) Organizátori podujatia Letecká stovka si vyhradzujú právo zmeny trasy, časových limitov kontrolných stanovíšť a programu podujatia alebo úplného zrušenia podujatia (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).

 

V. KONTROLNÉ STANOVIŠTIA, KONTROLA DODRŽIAVANIA TRASY, PENALIZÁCIA, DISKVALIFIKÁCIA, PROTEST
 

1.) Na trase podujatia Letecká stovka budú umiestnené kontrolné stanovištia (“živé kontroly” obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi) na miestach, o ktorých sú účastníci informovaní prostredníctvom tejto webovej stránky a prostredníctvom kontrolnej karty. Na trase podujatia Letecká stovka bude umiestnené jedno alebo viac kontrolných stanovíšť (“živé kontroly” obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi), o ktorých umiestnení účastníci nebudú vopred informovaní.

 

2.) Na každom kontrolnom stanovišti dostane účastník značkovacími kliešťami do príslušného políčka do kontrolnej karty značku a bude zaznamenaný čas jeho príchodu. Záznam času bude na všetkých živých kontrolných stanovištiach vykonaný pomocou elektronickej časomiery (účastník priloží čip k čítačke na kontrolnom stanovišti resp. dobrovoľník ho zaznamená pomocou aplikácie). Ku stanovišťu kontroly preto účastník pristupuje ihneď pri príchode na kontrolné stanovište, t.j. nie pri odchode z neho alebo až po občerstvení. Organizátori alebo nimi poverení dobrovoľníci majú právo tu zároveň skontrolovať aj značky klieští z kontrolných stanovíšť na predošlom úseku trasy.
 
3.) Okrem hlavného časového limitu pre dokončenie celej trasy (25 hodín) sú na trase určené čiastkové limity na určených kontrolných stanovištiach (pozri sekciu Informácie). V prípade nedodržania časového limitu na jednom z týchto stanovíšť účasť na podujatí končí, účastník však môže pokračovať na trase mimo podujatie.

 

4.) Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami s dodržaním ich časových limitov a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite, obdrží v cieli diplom ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní Leteckej stovky.
 
5.) Pri chýbajúcom zápise z kontrolného stanovišťa (stanovíšť)  rozhodujú o penalizácii/diskvalifikácii organizátori podujatia.

 

6.) Úmyselné porušovanie trasy (tzv. skratkovanie), použitie dopravného prostriedku a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu (DSQ) a zároveň aj dištanc zo všetkých ďalších ročníkov Leteckej stovky.

 

7.) Využitie sprievodného bežca alebo bežcov (tzv. "paceri") nie je dovolené a má za následok diskvalifikáciu účastníka. Výnimku z tohto pravidla tvoria tzv. vodiči pre účastníkov so zrakovým postihnutím (so súhlasom organizátora).
 
8.) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a dobrovoľníkov a ďalších účastníkov podujatia, odmietnutie kontroly povinnej výbavy má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

 

9.) Chýbajúca položka povinnej výbavy (čelová lampa, mobilný telefón, izotermická fólia, fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L) má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

 

10.) Chýbajúci vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl, chýbajúci doklad totožnosti, chýbajúce GPS / hodinky s navigáciou / mobil s navigáciou, chýbajúca reflexná vesta alebo reflexnú pásku sú penalizovaný pridaním 1 hodiny k celkovému času.

 

11.) Strata kontrolnej karty má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).
 
12.) Nesprávne umiestnené štartovné číslo (štartovné číslo nie je viditeľné, je umiestnené na zadnej časti tela alebo na batohu) je penalizované pridaním 15 minút k celkovému času.
 
13.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery je penalizova
né pridaním 1 hodiny k celkovému času.
 
14.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel účastníkom, resp. na ďalšom kontrolnom stanovišti, ak účastník, ktorý pravidlá porušil, stanovište opustil pred uplatnením penalizácie alebo diskvalifikácie. Penalizáciu alebo diskvalifikáciu vykoná organizátor podujatia alebo ním poverený dobrovoľník na kontrolnom stanovišti po telefonickej konzultácii s organizátormi podujatia.
 
15.) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia (t.j. do 10. marca 2024 08.00 hod.). Protest podáva účastník osobne u organizátora podujatia. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 20 €. V prípade uznania protestu organizátorom podujatia bude kaucia 20 EUR vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora podujatia.
 

VI. OCHRANA PRÍRODY

 

1.) Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa Leteckej stovky.
 
2.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery.

 

VII. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

Účastník svojou registráciou dáva súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov požadovaných v registračnom formulári občianskym združením SLOVAK ULTRA TRAIL, so sídlom v Bratislave, Nejedlého 41, 841 02 Bratislava, IČO 42364582 za účelom registrácie na podujatie Letecká stovka, a to po dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje účastníka vymazané.

Ak to situácia a aktuálne opatrenia budú vyžadovať, súčasťou Pravidiel bude PROTOKOL PRE PREVENCIU COVID-19, ktorého znenie bude vypracované na základe aktuálnej pandemickej situácie a aktuálnych opatrení zverejnených v platnej vyhláške ÚVZ SR.

bottom of page